Art Appreciation Essay ตามนิยามแล้ว ศิลปะคือการแสดงออกหรือการประยุกต์ใช้ทักษะและจินตนาการที่สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในรูปแบบภาพ เช่น ภาพวาดหรือประติมากรรม การผลิตผลงานเพื่อชื่นชมความงามหรือพลังทางอารมณ์เป็นหลัก ในแง่ที่ง่ายกว่า ศิลปะคือสิ่งที่เราพบว่าน่าพอใจต่อประสาทสัมผัสของเรา ศิลปะไม่มีคำจำกัดความที่แท้จริง คำจำกัดความนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน ศิลปะเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความเป็นตัวเอง งานศิลปะแต่ละชิ้นมีความหมายที่แตกต่างกัน

ศิลปะนั้นยากจะจำกัดความ

เพียงเพราะเราไม่เข้าใจงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ถือว่านั่นไม่เป็นศิลปะในสังคม เราทุกคนสามารถชื่นชมภาพถ่ายหรือภาพวาดที่สวยงามได้ แต่เราอาจไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นศิลปะหรือไม่ บางคนเห็นศิลปะในธรรมชาติ ภาพถ่าย ภาพวาด และแม้กระทั่งในสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน เพียงเพราะบางสิ่งถือเป็นศิลปะ ไม่จำเป็นว่าเราในฐานะปัจเจกบุคคลจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นศิลปะเพื่อตัวเราเอง เราอาจไม่พบความสวยงามในงานศิลปะบางชิ้นที่ใคร ๆ ก็ชอบ กลับกันเราอาจจะชอบศิลปะเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครสนใจ

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ภาพวาด เช่น Seated Bather ของ Picasso ถือเป็นงานศิลปะ แต่บางคนไม่เห็นว่ามันสวยงามเท่าไร แต่ก็ยังได้รับความเคารพมันว่าเป็นงานศิลปะโดยทั่วไป กลับกันงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่โด่งดังที่มีชื่อว่า Starry Night ของ Vincent Van Gogh ที่มักจะใช้สีและรูปแบบสีที่แสดงออกมาแบบเอกลักษณ์ ก็จะได้รับการยกย่องจากคนบางกลุ่ม

ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคน มีสไตล์งานของแทบจะต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ไม่ว่าศิลปินคนไหนก็มักจะมีกลุ่มผู้ชื่นชอบงานของเขา นั่นเป็นเพราะศิลปะที่เขาสื่อออกมานั้นมีบางสิ่งบางอยู่ที่สะดุดใจพวกเขาเหล่านั้น มันอาจกระตุ้นอารมณ์บางอย่างภายในผู้อื่นและมีความหมาย ในขณะที่เราแต่ละคนมีความคิดของตนเองว่าสิ่งใดที่ถือว่าเป็นงานศิลปะที่ดีและสิ่งที่เป็นงานศิลปะที่ไม่ดี หลายครั้งที่มูลค่าเป็นตัวเงินมีส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพ ศิลปะสามารถกำหนดได้ว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ตามมาตรฐานของมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในสาขาศิลปะกำหนด แต่บางคนเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วศิลปะที่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและมุมมองเป็นสำคัญ ศิลปะล้วนแล้วแต่เป็นอัตวิสัยของผู้ดู เราในฐานะสังคมกำหนดศิลปะที่ดีและไม่ดีได้เฉพาะสำหรับตัวเราเองเท่านั้น การคิดแทนคนอื่นเป็นเรื่องยาก มีคำกล่าวว่า “ศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง” และนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริง